Politika kvality

Hlavným cieľom našej činnosti je dosiahnuť spoločnou prácou a službami plné uspokojenie požiadaviek a očakávaní pacientov a ich uznanie, so súčasným dosiahnutím spokojnosti zamestnancov ... (viac) »

Etický kódex zamestnanca

Etický kódex je základná etická norma správania sa zamestnancov Psychiatrickej liečebne Sučany a nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, etickými a morálnymi princípmi. Predstavuje vyjadrenie celkovej filozofie organizácie. Je to filozofia slušnosti, korektného prístupu, rešpektu, profesionálneho citu a osobnej zodpovednosti každého zamestnanca. ... (viac) »

Prístup k informáciám

Žiadateľ o sprístupnenie informácií predkladá na pracovisku sekretariátu liečebne na prvom poschodí „Žiadosť o poskytnutie informácií“ a to buď písomne na adresu: Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany, alebo ústne, kedy je nutné vypísať príslušné tlačivo ( k dispozícii na sekretariáte ) ... (viac) »

Zmluvní partneri

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Zdravotná poisťovňa Dôvera
Zdravotná poisťovňa Union ... (viac) »

Ponuka práce

Hľadáme záujemcov na obsadenie pracovnej funkcie ... (viac) »

Ponuka prebytočného majetku

Nehnuteľný majetok
Hnuteľný majetok

Všetky práva sú vyhradené

Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom Psychiatrickej liečebne Sučany a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu. Publikovanie ... (viac) »